ccleaner full crack tieng viet

Tng t có phn mm Clean Master cng h tr dn dp cng và loi b hoàn toàn tp tin tm, thùng rác, file log, lch s, cookie và biu mu t ng hoàn chnh trên nhiu trình duyt khác nhau.
Ti CCleaner dn dp file rác, tng tc máy tính hiu.Having a tool capable of working with this kind of files is essential, thanks to this application you can create and decompress RAR files easily.A new provider which guards against unprotected DNS/DNS hijack on a router/client (including unsecured networks, public ones, etc.).Ng thi giúp ti u hóa h thng mnh m, nó tng thích trên hu ht các máy tính và h iu hành ph bin hin nay.Ci thin tng thích vi, windows 10 Creators Update.CCleaner giúp bn xóa file tha c to ra bi Internet Explorer i vi Internet Explorer, trong quá trình s dng thng to ra các file temp, history, cookies, super cookies, lch s Autocomplete form và file index.
Help is completely online and is more up to date.
Abbyy Finereader dibs in search of selfebook 12 Serial Key.Cp nht trình dn dp lch s duyt web và b nh cache trên.Perpendicular text recognition, exceptional conduct of the events (even complex) the capability to export to different formats.Dn dp registry Nâng cao tính nng loi b các entrie c và không s dng, bao gm c File Extension, ActiveX Control, ClassID, ProgID, Uninstaller, Shared DLL, Font, Help File, Application Path, Icon, Invalid Shortcut, Các ng dng ca bên th ba Loi.Ti u hóa, ti u hóa giúp CCleaner chy nhanh.Gutmann (35 Ln) là xóa file ri tin hành mã hóa và mt phng pháp an toàn xóa ni dung t mt a cng máy tính.
PC Performer cng là phn mm dn dp, ti u cng có nhiu chc nng tng t, giúp xóa vnh vin các tp tin, sa các shortcut b li, chng phân mnh a cng.
Support for security attributes and data in ntfs file streams.